Kompleks Montrose na čekanju: Poništen tender za glavni projekat puta na Luštici

05. Dec 2018. in Lifestyle & Tourism

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki je, po žalbi Instituta za građevinarstvo iz Podgorice, u cjelosti poništila postupak za izbor izvođača za izradu glavnog projekta lokalnog puta na Luštici.

Komisija je utvrdila da je Opština Herceg Novi tokom postupka javne nabavke “učinila bitnu povredu Zakona o javnim nabavkama zbog neusaglašenosti tenderske dokumentacije sa Zakonom, koja je mogla da dovede do diskriminacije zainteresovanih lica, ograničenja tržišne konkurencije, ili je dovela do diskriminacije ponuđača ili do ograničenja tržišne konkurencije”.

Picerija i restoran

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu u roku od 20 dana od dana dostavljanja rješenja, navodi se, pored ostalog, u obrazloženju.

Riječ je o 6 km dugoj i 6 m širokoj saobraćajnici od postojećeg Rose-Krašići do puta Babunci-Krašići. Njegova je izgradnja od presudnog značaja za budući kompleks “Montrose”, koja se opet komplikuje i odlaže.

Kompanija Northstar je do kraja novembra imala rok da započne izgradnju turističkog kompleksa Montrose, vrijednog 250 miliona eura. Vlada Crne Gore bi mogla i da raskine ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta potpisan još u septembru 2009. godine, koji je počeo je da se primjenjuje po prvom aneksu u avgustu 2013. godine.

Trebalo je da investitor u narednih pet godina, u prvu fazu projekta investira 141,8 miliona eura, odnosno 80 miliona, po novom ankesu ugovora Vlade sa konzorcijumom firmi Northstar iz Tivta i Equest Capital Limited, iz decembra prošle godine. Vlada se obavezala da će do njihove lokacije kod Rosa na poluostrvu Luštica početi izgradnju infrastrukture u roku od šest mjeseci. Ali do sada se sve svodilo na administartivnu pripremu, jer nedostataje infrastruktura.

Zašto je oboren tender za glavni projekat puta?

Izradu glavnih projekata putne i vodovodne infrastrukture do lokacije budućeg rizorta preuzela je Opština Herceg Novi, koja je krajem juna objavila tendersku dokumentaciju za izradu glavnog projekta puta na poluostrvu Luštica.

Lokalna uprava je 13. septembra kao najpovoljniju među 6, izabrala ponudu firme Projectman doo iz Podgorice za izradu projekta. Ponuda Instituta za građevinarstvo iz Podgorice ocijenjena je kao ispravna, ali drugorangirana. Ponude ostale 4 firme (Profil Ing, Put inženjering, Civil engineer i Geotechnics, projects & consulting doo iz Podgorice) odbijene su kao neispravne.

Stoga je Institut za građevinarstvo 26. septembra uložio žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki na ovakvu odluku Opštine, ističući, između ostaloog u žalbi, da je ponuda Projectmana neispravna, jer nije sačinjena u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom i ne sadrži dokaze utvrđene tenderskom dokumentacijom.

Lokalna uprava je 3. oktobra komisiji dostavila spise predmeta i odgovor na žalbu u kojem se navodi da je žalba neosnovana. Projectman je 26. oktobra dostavio komisiji izjašnjenje na žalbu Instituta za građevinarstvo, u kojem, između ostalog, navode da “ne stoje navodi Instituta, da Projectman nije dostavio dokaze utvrđene tenderskom dokumentacijom”.

Iz opštinske Komisije kazali su ranije Radiju Jadran da je Projectman za izradu projekta ponudila 89.903 eura sa PDV-om. Zanimljivo je da je procijenjena vrijednost izrade projekta sa uračunatim PDV-om iznosila 160.000 eura, a ta ponuda bila je skoro 70 hiljada eura manja. Ponuda podgoričkog Instituta za građevinarstvo je takođe bila ispravna, a iznosila je 153 hiljade eura sa PDV-om.

Inače, Opštini, po Zakonu o državnoj imovini, pripada 30% realizovane vrijednosti investicije za potrebe građenja infrastrukturnih objekata. Ova sredstva, u iznosu od 300.000 eura, Opština Herceg Novi će usmjeriti u izradu glavnih projekata izgradnje putne i vodovodne infrastrukture. Investitor je do sada platio zakupninu na 10 godina od 3,9 miliona eura.


Copyright © 2024.